Baggrund - Charter fra 2001PRINCIPPER UDARBEJDET EFTER DET FØRSTE WORLD SOCIAL FORUM (WSF) I PORTO ALEGRE, BRASILIEN, 2001

Kommiteen, dannet af de brasilianske organisationer der udtænkte og organiserede det første WSF i Porto Alegre fra 25. til 30. januar 2001, finder det vigtigt og rigtigt - efter at have evalueret resultaterne og de forventninger WSF har vakt - at opstille et charter af principper, der kan være guide i en videreudvikling af det oprindelige initiativ. Disse principper, som skal respekteres af alle, der ønsker at deltage i processen og vil organisere nye udgaver af WSF, er en befæstelse af de beslutninger, der satte rammerne for forummet i Porto Alegre og sikrede dets succes. Men de skal også kunne være en forlængelse at disse beslutninger og definere ideer der måtte udspringe af tankegangen bag dem.

VERDENS SOCIALE FORUM's CHARTER
 1.  World Social Forum er en åben mødeplads for reflekterende tankegang, demokratiske debatter over nye ideer, formuleringer af nye forslag, fri udveksling af erfaringer og netværk for effektiv handling. Det er mødeplads for grupper og folkebevægelser, der opponerer mod nyliberalisme, kapitalens globale magt og enhver form for imperialisme, og som er engageret i at bygge et verdensomspændende fællesskab, hvis mål er at skabe givende forhold mennesker imellem og mellem menneskeheden og naturen
 2.  WSF i Porto Alegre var en tildragelse i tid og rum. Men fra nu af, med udgangspunkt i Porto Alegre-parolen "en anden verden er mulig", vil det være en vedvarende proces, hvor søgen efter alternativer, og arbejde med at skabe dem, ikke skal være begrænset til de begivenheder, der afholdes til støtte for processen.
 3.  WSF er en proces på verdensplan. Alle møder, der afholdes som del i denne proces, har internationale dimensioner.
 4.  WSF's alternative forslag er i opposition til en globaliseringsproces styret af store multinationale selskaber og de regeringer og internationale institutioner der støtter disse selskabers interesser. De er formet udfra den tanke, at et nyt verdenshistorisk udviklingstrin må være en globalisering præget af solidaritet. De skal respektere universelle menneskerettigheder, medborgerrettighederne, mænds som kvinders, samt miljøet. De skal hvile på internationale demokratiske systemer og institutioner til gavn for social retfærdighed, lighed og folkenes ret til selvbestemmelse.
 5.  WSF sammenfører udelukkende civile organisationer og folkebevægelser, helst fra al verdens lande; men det søger ikke at gøre det ud for at være repræsentant for et samlet globalt civilsamfund.
 6. WSF's møder beskæftiger sig ikke med overvejelser på vegne af WSF som sådan. Derfor kan heller ingen tillades at formulere standpunkter, der påstås delt af alle forummets deltagere. Deltagere skal ikke tage beslutninger i samlet flok, hverken gennem flertalsafgørelser eller ved konsensus, angående udtalelser eller handlingsforslag, der kunne involvere alle, eller en majoritet, og som kan opfattes som et grundlag for forummet som helhed. Altså udgør møderne ikke et sted hvor de deltagende kan strides om indflydelse, ej heller udgiver de sig for at være den eneste måde, hvorpå deltagende organisationer og grupper kan relatere til hinanden.
 7. Alligevel må organisationer eller mindre grupper, der deltager i et forum-møde, have ret til at beslutte om udtalelser eller aktioner, som de vil gennemføre, enten alene eller i samarbejde med andre deltagere. WSF påtager sig at sprede sådanne tiltag med alle de redskaber, det har til sin rådighed uden på nogen måde at korrigere, censurere eller begrænse dem, men at videregive dem som det de er, nemlig beslutninger deltagende grupper sammen har udarbejdet.
 8. WSF er en pluralistisk, folkelig sammenslutning, fri af religiøse og partipolitiske bånd og med stor vægt på mangfoldighed. Det forbinder på en decentraliseret måde organisationer og bevægelser, der er engageret i arbejdet for EN ANDEN VERDEN gennem konkret handling på alle plan, fra det lokale til det globale.
 9. WSF vil altid være et forum åbent for pluralisme og mangfoldighed af aktiviteter og måder at engagere sig på, som bedrives af organisationer og bevægelser der ønsker at deltage i det; på samme måde som det vil være åbent i forhold til køn, etnisk herkomst, kulturer, generationer og fysiske handikap, så længe de deltagende erklærer sig enig i dette charter. Forummet er ikke åbent for deltagelse af repræsentanter for politiske partier eller militære organisationer. Regeringsledere og medlemmer af de lovgivende forsamlinger, som tilslutter sig dette charter, kan blive inviteret til at deltage som privatpersoner.
 10.  WSF modsætter sig alle totalitære og nedladende synspunkter i forhold til økonomi, udvikling og historie, ligesom staters brug af vold som middel til social kontrol. Det holder menneskerettigheder højt, det går ind for praksis af ægte, deltagende demokrati og fredelig sameksistens præget af ligeret og solidaritet mellem personer, etniske grupper, køn og folkeslag. Og det fordømmer alle former for overherredømme eller forhold hvor enkeltpersoner kræves underkaste sig andre personer.
 11. Som debatforum er WSF en bevægelse hvor nye ideer vil fremskynde dybdeborende refleksioner om kapitalens magtmidler og mekanismer, og hvor man vil sprede åben, gennemsigtig formidling af de resultater, man er kommet frem til. Man vil fremme handlinger der modsætter sig og overvinder denne undertrykkelse, ligesom alternativer der foreslås til løsning af problemer ved udstødning og social ulighed, en proces den globaliserede kapitalisme - med dens racistiske, sexistiske og miljødestruktive dimensioner - skaber, såvel internationalt som indenfor landegrænserne.
 12. Som ramme omkring det udbytte af erfaringer som WSF er, opmuntrer det til forståelse og gensidig anerkendelse dets deltagende organisationer og bevægelser imellem; og særlig højt værdsætter det mødet med, og nytten af hinanden. Dette i særdeleshed med hensyn til alt hvad samfundene koncentrerer af arbejde omkring økonomiske aktiviteter og politiske aktioner, der imødekommer menneskers behov og respekterer naturen, nu og for kommende generationer.
 13. Som samlingsplads for indbyrdes samarbejde, søger WSF at styrke og skabe nye, såvel nationale som internationale, links mellem de mange civile organisationer og folkebevægelser. Sådanne der, både på offentlig og privat basis, kan øge den ikke-voldelige formåen til social modstand imod den umenneskeliggørelse verden er offer for, protestere mod vold begået af stater og styrke den medmenneskelighed disse organisationer og bevægelser bidrager til.
 14. WSF er en proces der opmuntrer dens deltagende organisationer og bevægelser til at sætte deres handlinger i perspektiv, fra det lokale niveau til det nationale, for videre aktivt at kunne deltage i internationale sammenhæng og, i den globale dagsorden, medvirke til at introducere den motivation for mellemfolkeligt samspil som man oplever når man deltager i opbygningen af en ny solidarisk verden.
GODKENDT OG ANTAGET I SÃO PAULO, DEN 9.APRIL 2001, AF DE ORGANISATIONER DER FORMER WORLD SOCIAL FORUM's KOMMITÉ, OG MED MODIFIKATIONER GODKENDT AF WSF's INTERNATIONALE RÅD DEN 10. JUNI 2001.