BaggrundDanmarks Sociale Forum – et åbent rum
Danmarks Sociale Forum er et mødested for bevægelser og grupper, som arbejder for en verden, hvor mennesker sættes over penge. En verden, hvor sociale og miljømæssige hensyn vejer tungere end kortsigtet økonomi. Ligesom Verdens Sociale Forum (WSF) er Danmarks Sociale Forum et åbent og demokratisk mødested, hvor alle, der er i opposition til den nyliberale verdensorden, kan mødes og fremlægge sine ideer, diskutere og skabe netværk og nye samarbejdsformer.

Danmarks Sociale Forum tilslutter sig WSF’s Charter. Der er ingen politisk ledelse af Danmarks Sociale Forum. Ingen kan tale på vegne af Danmarks Sociale Forum og Danmarks Sociale Forum vedtager ikke fælles erklæringer eller aktioner. Disse principper er præciseret i en samarbejdsaftale indgået mellem de parter, der arrangerede Danmarks Sociale Forum 2004. Den åbne struktur er skabt for at samle alle folkelige og sociale bevægelser på tværs af forskelligheder.

Danmarks Sociale Forum er en enestående mulighed for at fagbevægelsen, sociale bevægelser, miljøbevægelser og alle mulige andre grupper og foreninger kan finde sammen om at udvikle større viden om hinandens problemer og målsætninger. Vi ønsker at udvikle fælles forståelser og i forlængelse heraf, fælles strategier og aktiviteter på de områder, hvor der er berøringsflader, modsætninger og fælles interesser.

Det er naturligvis muligt for alle deltagende organisationer at lave egne arrangementer om centrale problemer og mærkesager, hvis man ønsker det. Vi vil i forberedelsesgruppen arbejde for et mere tværgående samarbejde, hvor organisationer arrangerer møder og workshops i samarbejde med andre, og ikke nødvendigvis blot dem, man i forvejen er mest enige med. På den måde kan Danmarks Sociale Forum også blive en læreproces, hvor deltagerne både kan opnå større kendskab til hinanden og udvikle øget forståelse for andre realiteter end den, man selv står i til daglig.

Processen og de konkrete aktiviteter
Danmarks Sociale Forum rummer en uforudsigelig samling af politisk debat, kunst, kultur og menneskeligt samvær. Det er et forum, hvor dialog og synspunkter kan komme til udtryk på en masse forskellige måder. Fra store plenumdebatmøder til små workshops og et varieret udbud af kulturelle begivenheder, skabt i et samarbejde på kryds og tværs mellem de deltagende organisationer og netværk.

Danmarks Sociale Forum er frem for alt en fremadskridende proces, hvis profil gradvist skabes af de bevægelser, organisationer, foreninger og enkeltpersoner, der deltager og lægger kræfter i det.
Organisationerne
Danmarks Sociale Forum udgøres allerede af et stort udsnit af danske bevægelser, organisationer, foreninger og enkeltpersoner, men målet er, at udsnittet skal blive større og bredere. Der stod en bred kreds af organisationer bag Forummet i 2003 og 2004, men vi arbejder på at kredsen bliver endnu bredere. Det er blandt andet op til jer.

Organisering
Hidtil er Forummet blevet organiseret af en forberedelsesgruppe, som mødes på stormøder, hvor alle deltagende parter er velkomne. Stormøderne tilstræber at træffe beslutninger efter konsensus. Fra forberedelsesgruppen er der blevet nedsat frivillige undergrupper, der har stået for den praktiske tilrettelæggelse af Forummet.

Med det tredje Forum lægger vi imidlertid op til en bredere og mere decentral model. Det betyder at vi i år håber, at de organisationer m.v., som ved de to andre forummer har kørt deres eget forberedelsesarbejde - til f.eks. en workshop - uden megen deltagelse i stormøder eller andre tværgående forberedelsesaktiviteter, nu i højere grad vil deltage i den mere tværgående planlægning og i det særlige samarbejde mellem alle de forskellige deltagende parter. Denne ændring har vi blandt andet lavet, fordi vi forventer, at det næste Danmarks Sociale Forum bliver større end de tidligere.
Vi arbejder efter den skitserede model ”Danmarks Sociale Forum i 6 spor”, som er vedtaget på et stormøde i marts 2005, men som løbende vil blive revideret, hvis der er brug for det.

Finansiering
Al aktivitet foregår på frivillig basis, men Forummet kan naturligvis ikke afholdes gratis. Danmarks Sociale Forum er afhængig af de deltagende parters frivillige bidrag, af økonomiske tilskud fra fonde, fagforeninger, organisationer etc. samt af deltagergebyret, som vil blive lavt. Pengene går til leje af lydudstyr, rejseomkostninger for talere og oplægsholdere fra alle egne af verden samt til at betale lokaleleje, mobiliseringsmateriale o.l.

Tilsagn om støtte fra flere og større organisationer end de tidligere år har gjort det muligt at afholde dette års Danmarks Sociale Forum på Frederiksberg Gymnasium og at bruge flere ressourcer på at lave et godt arrangement. Vi håber, at vi på den måde ikke bare kan lave et flottere arrangement, men også at vi kan komme bredere og længere ud end tidligere og få skabt bedre betingelser for, at de deltagende organisationer kan få et stort og varigt udbytte af arrangementet.

Historisk baggrund og principcharter
Danmarks Sociale Forum er den danske aflægger af den globale bevægelse, som i 2001 blev påbegyndt med afholdelsen af det første World Social Forum i Porto Alegre i Brasilien. Her mødtes fagforeninger, bistandsorganisationer, miljøforkæmpere, universitetsfolk og aktivister af enhver afskygning. Fra øverste organisations top til græsrødder – fra topprofessionelle lobbyister til uorganiserede hverdagsmagere. Alle med ét fælles dagsordenspunkt: at formulere en social vision som alternativ til den rent økonomiske tænkning som præger WTO, G8, World Economic Forum, EU, den danske regering osv.

Siden er det blevet til yderligere 4 World Social Forum og 3 European Social Forum foruden et stort antal lokale fora overalt i Europa og resten af verden. I 2004 deltog mere end 70.000 mennesker i World Social Forum, da det flyttede til Mumbai i Indien. Efter at have været tilbage i Porto Alegre i 2005, hvor deltagerantallet steg til mere end 150.000, er det meningen at WSF skal afholdes decentralt i 2006 for igen at samles et sted på det afrikanske kontinent år 2007.

Det første European Social Forum var også en succes. Da det blev afholdt i Firenze i 2002 var deltagertallet omkring 60.000, nogenlunde det samme antal, som deltog i Paris året efter. I oktober 2004 besøgte ESF London og til marts 2007 bliver det tredje ESF afholdt i Grækenland. Og der er mindre lokale sociale fora overalt i verden: Asian Social Forum, Carribean Social Forum, Romania Social Forum… og lige på den anden side Øresund, en time fra København kan man opleve Skåne Social Forum.

Danmarks Sociale Forum blev afholdt første gang i 2003 på Gasværksvejens VUC og i 2004 på Christiania og Christianshavns Gymnasium og vil i år finde sted i Grøndalscenteret ved Bellahøj. Det har hidtil været et af de mindre sociale fora. Sidste år deltog omkring 1000 mennesker i ca. 80 selvorganiserede workshops og seminarer foruden 3 fællesarrangementer.

Danmarks Sociale Forum tilslutter sig World Social Forums charter, som blev vedtaget umiddelbart efter det første WSF samtidig med, at det blev besluttet at følge op på successen med et nyt WSF året efter. Charterets formål er at sikre, at forumet forbliver et åbent rum med plads til alle sociale bevægelser og foreninger, der ønsker at modarbejde nyliberalismen og gøre en anden verden mulig. Charteret kan her læses i sin danske oversættelse.

PRINCIPPER UDARBEJDET EFTER DET FØRSTE WORLD SOCIAL FORUM (WSF) I PORTO ALEGRE, BRASILIEN, 2001
Kommiteen, dannet af de brasilianske organisationer der udtænkte og organiserede det første WSF i Porto Alegre fra 25. til 30. januar 2001, finder det vigtigt og rigtigt - efter at have evalueret resultaterne og de forventninger WSF har vakt - at opstille et charter af principper, der kan være guide i en videreudvikling af det oprindelige initiativ. Disse principper, som skal respekteres af alle, der ønsker at deltage i processen og vil organisere nye udgaver af WSF, er en befæstelse af de beslutninger, der satte rammerne for forummet i Porto Alegre og sikrede dets succes. Men de skal også kunne være en forlængelse at disse beslutninger og definere ideer der måtte udspringe af tankegangen bag dem.

VERDENS SOCIALE FORUM's CHARTER:
1. World Social Forum er en åben mødeplads for reflekterende tankegang, demokratiske debatter over nye ideer, formuleringer af nye forslag, fri udveksling af erfaringer og netværk for effektiv handling. Det er mødeplads for grupper og folkebevægelser, der opponerer mod nyliberalisme, kapitalens globale magt og enhver form for imperialisme, og som er engageret i at bygge et verdensomspændende fællesskab, hvis mål er at skabe givende forhold mennesker imellem og mellem menneskeheden og naturen

2. WSF i Porto Alegre var en tildragelse i tid og rum. Men fra nu af, med udgangspunkt i Porto Alegre-parolen "en anden verden er mulig", vil det være en vedvarende proces, hvor søgen efter alternativer, og arbejde med at skabe dem, ikke skal være begrænset til de begivenheder, der afholdes til støtte for processen.

3. WSF er en proces på verdensplan. Alle møder, der afholdes som del i denne proces, har internationale dimensioner.

4. WSF's alternative forslag er i opposition til en globaliseringsproces styret af store multinationale selskaber og de regeringer og internationale institutioner der støtter disse selskabers interesser. De er formet udfra den tanke, at et nyt verdenshistorisk udviklingstrin må være en globalisering præget af solidaritet. De skal respektere universelle menneskerettigheder, medborgerrettighederne, mænds som kvinders, samt miljøet. De skal hvile på internationale demokratiske systemer og institutioner til gavn for social retfærdighed, lighed og folkenes ret til selvbestemmelse.

5. WSF sammenfører udelukkende civile organisationer og folkebevægelser, helst fra al verdens lande; men det søger ikke at gøre det ud for at være repræsentant for et samlet globalt civilsamfund.

6. WSF's møder beskæftiger sig ikke med overvejelser på vegne af WSF som sådan. Derfor kan heller ingen tillades at formulere standpunkter, der påstås delt af alle forummets deltagere. Deltagere skal ikke tage beslutninger i samlet flok, hverken gennem flertalsafgørelser eller ved konsensus, angående udtalelser eller handlingsforslag, der kunne involvere alle, eller en majoritet, og som kan opfattes som et grundlag for forummet som helhed. Altså udgør møderne ikke et sted hvor de deltagende kan strides om indflydelse, ej heller udgiver de sig for at være den eneste måde, hvorpå deltagende organisationer og grupper kan relatere til hinanden.

7. Alligevel må organisationer eller mindre grupper, der deltager i et forum-møde, have ret til at beslutte om udtalelser eller aktioner, som de vil gennemføre, enten alene eller i samarbejde med andre deltagere. WSF påtager sig at sprede sådanne tiltag med alle de redskaber, det har til sin rådighed uden på nogen måde at korrigere, censurere eller begrænse dem, men at videregive dem som det de er, nemlig beslutninger deltagende grupper sammen har udarbejdet.

8. WSF er en pluralistisk, folkelig sammenslutning, fri af religiøse og partipolitiske bånd og med stor vægt på mangfoldighed. Det forbinder på en decentraliseret måde organisationer og bevægelser, der er engageret i arbejdet for EN ANDEN VERDEN gennem konkret handling på alle plan, fra det lokale til det globale.

9. WSF vil altid være et forum åbent for pluralisme og mangfoldighed af aktiviteter og måder at engagere sig på, som bedrives af organisationer og bevægelser der ønsker at deltage i det; på samme måde som det vil være åbent i forhold til køn, etnisk herkomst, kulturer, generationer og fysiske handikap, så længe de deltagende erklærer sig enig i dette charter. Forummet er ikke åbent for deltagelse af repræsentanter for politiske partier eller militære organisationer. Regeringsledere og medlemmer af de lovgivende forsamlinger, som tilslutter sig dette charter, kan blive inviteret til at deltage som privatpersoner.

10. WSF modsætter sig alle totalitære og nedladende synspunkter i forhold til økonomi, udvikling og historie, ligesom staters brug af vold som middel til social kontrol. Det holder menneskerettigheder højt, det går ind for praksis af ægte, deltagende demokrati og fredelig sameksistens præget af ligeret og solidaritet mellem personer, etniske grupper, køn og folkeslag. Og det fordømmer alle former for overherredømme eller forhold hvor enkeltpersoner kræves underkaste sig andre personer.

11. Som debatforum er WSF en bevægelse hvor nye ideer vil fremskynde dybdeborende refleksioner om kapitalens magtmidler og mekanismer, og hvor man vil sprede åben, gennemsigtig formidling af de resultater, man er kommet frem til. Man vil fremme handlinger der modsætter sig og overvinder denne undertrykkelse, ligesom alternativer der foreslås til løsning af problemer ved udstødning og social ulighed, en proces den globaliserede kapitalisme - med dens racistiske, sexistiske og miljødestruktive dimensioner - skaber, såvel internationalt som indenfor landegrænserne.

12. Som ramme omkring det udbytte af erfaringer som WSF er, opmuntrer det til forståelse og gensidig anerkendelse dets deltagende organisationer og bevægelser imellem; og særlig højt værdsætter det mødet med, og nytten af hinanden. Dette i særdeleshed med hensyn til alt hvad samfundene koncentrerer af arbejde omkring økonomiske aktiviteter og politiske aktioner, der imødekommer menneskers behov og respekterer naturen, nu og for kommende generationer.

13. Som samlingsplads for indbyrdes samarbejde, søger WSF at styrke og skabe nye, såvel nationale som internationale, links mellem de mange civile organisationer og folkebevægelser. Sådanne der, både på offentlig og privat basis, kan øge den ikke-voldelige formåen til social modstand imod den umenneskeliggørelse verden er offer for, protestere mod vold begået af stater og styrke den medmenneskelighed disse organisationer og bevægelser bidrager til.

14. WSF er en proces der opmuntrer dens deltagende organisationer og bevægelser til at sætte deres handlinger i perspektiv, fra det lokale niveau til det nationale, for videre aktivt at kunne deltage i internationale sammenhæng og, i den globale dagsorden, medvirke til at introducere den motivation for mellemfolkeligt samspil som man oplever når man deltager i opbygningen af en ny solidarisk verden.

GODKENDT OG ANTAGET I SÃO PAULO, DEN 9.APRIL 2001, AF DE ORGANISATIONER DER FORMER WORLD SOCIAL FORUM's KOMMITÉ, OG MED MODIFIKATIONER GODKENDT AF WSF's INTERNATIONALE RÅD DEN 10. JUNI 2001.